Vakkeuses Gr 10 tot 12

  •    Afrikaans Huistaal

OF

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

 

  •    English Home Language

OR

English First Additional Language

 

  •    Wiskunde

OF

Wiskunde Geletterdheid           

 

  •    LWO                         

 

  •    Fisiese Wetenskap (NS)

OF

Besigheidstudies (Bedryfs)

OF

*Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

 

  •    Rekeningkunde

OF

Verbruikerstudies (VBS)

OF

Geografie (Aard)

Musiek

 

  •    Lewenswetenskappe (Biol)

OF

Ingenieursgrafika en Ontwerp (IGO)

OF

Rekenaartoepassingstegnologie (RTT)

OF

Musiek

 

N.B. Fisiese Wetenskap kan slegs in kombinasie met Wiskunde geneem word en NIE Wiskunde Geletterdheid nie.

Vakke gemerk met ’n * is NIE universiteitstoelatingsvakke NIE.

© 2016 deur Hoërskool Piketberg.